STM32CubeMX Linux - oficjalna instalacja

Od wersji 4.13.0 programu STM32CubeMX firma STMicroelectronics dodała możliwość instalacji programu na Linuxie. Jest to bardzo fajne, proste, wygodne w użyciu narzędzie, które ułatwia programowanie mikrokontrolerów STM wykorzystując wydajne biblioteki HAL (Hardware Abstraction Layer). Konfiguracja peryferii mikrokontrolera sprowadza się do wyklikania odpowiednich ustawień i wygenerwoania kodu, który może być zaimportowany do wykorzystywanego przez nas środowiska programistycznego.

Z dokumentacji programu dowiemy się, że program działa w systemie: Windows® XP: 32-bit (x86), Windows® 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64), Windows® 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64) oraz Linux®: 64-bit (x64) (testowano na: RedHat, Ubuntu i Fedora).

Przede wszystkim należy upewnić się, że mamy zainstalowaną Jave: Java Run Time Environment 1.7.0_45, lub nowszą. Jak to sprawidzić ? Otwieramy terminal (Ctrl+Alt+T) i wpisujemy java -version 

W dniu pisania artykułu posiadałem zainstalowaną Jave w wersji:

java version "1.8.0_66"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.66-b17, mixed mode

Jeżeli zainstalowana wersja nie zgadza się z zaleceniem producenta lub w ogóle nie jest zainstalowana to należy kliknąć w ten link Java i zainstalować / zaktualizować ją do najnowszej wersji.

Pobieramy archiwum *.zip ze strony producenta: STM32CubeMX

Otwieramy terminal (Ctrl+Alt+T) i przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się pobrane archiwum. Domyślnie jest to "./Pobrane"

W tym celu w terminalu wpisujemy: cd Pobrane/

Wypakowujemy archiwum: unzip stm32cubemx.zip

Uruchamiamy instalator wpisując: sudo ./SetupSTM32CubeMX-4.13.0.linux

Może się zdarzyć, że pobrane archiwum zawiera nowszą wersję programu niż ta, która była dostępna na dzień pisania tego artykułu. Wtedy należy zmienić w komendzie wpisywanej do terminala wersję na taką, aby zgadzała się z pobraną (SetupSTM32CubeMX-x.xx.x.linux)

Przechodzimy przez proces instalacji. Proponuję zainstalować STM32CubeMX w domyślnie zaproponowanej lokalizacji tzn. "/usr/local/"

Po pomyślnym zainstalowaniu można uruchomić STM32CubeMX. Należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik wykonywalny programu. Jeżeli ścieżka z instalacją nie została zmieniona to znajdzie się on w: /usr/local/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeMX

Przejście do wymaganego katalogu: cd /usr/local/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeMX

Pozostaje uruchomić program poleceniem: sudo ./STM32CubeMX

Teraz można założyć nowy projekt, skonfigurować mikrokontroler i wygenerować kod, który zaimportujemy do wykorzystywanego przez nas środowiska i dopiszemy dalszą część programu.

 

Okno główne
Rys.1 Okno główne
Konfiguracja mikrokontrolera
Rys.2 Konfigurowanie mikrokontrolera